Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Marking Solutions.

2. Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Marking Solutions zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2.2 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3. Prijzen en Betaling

3.1 De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 3.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Levering en Uitvoering

4.1 De levering van diensten wordt uitgevoerd conform de afspraken zoals vermeld in de overeenkomst. 4.2 Marking Solutions zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5. Annulering

5.1 Annulering van de opdracht door de klant dient schriftelijk te geschieden. 5.2 In geval van annulering binnen 7 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden, is de klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Marking Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marking Solutions is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Geschillen

7.1 Op overeenkomsten tussen Marking Solutions en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 7.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Marking Solutions is gevestigd.


Privacy Policy

1. Inleiding

Marking Solutions hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Marking Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

3. Doeleinden van verwerking

3.1 Het uitvoeren van onze diensten. 3.2 Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. 3.3 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

4. Bewaartermijnen

Marking Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Marking Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@markingsolutions.be.

7. Beveiliging

Marking Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Cookiebeleid

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze website bezoekt.

2. Welke cookies gebruiken wij?

2.1 Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. 2.2 Analytische cookies: Deze cookies helpen ons om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

3. Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

4. Contact

Voor vragen over ons cookiebeleid kunt u contact opnemen met Marking Solutions via info@markingsolutions.be.


Contactgegevens:

Marking Solutions
Meersbloem 46
9700 Oudenaarde
+32 484 11 65 02
info@markingsolutions.be

BE 0661.582.065